LEXONI ME KUJDES KËTË MARRËVESHJE TË KUSHTEVE TË SHËRBIMIT, PASI PËRMBAN INFORMACION TË RËNDËSISHËM LIDHUR ME TË DREJTAT DHE MJETET TUAJA LIGJORE.

Rishikimi i fundit: 15-12-2022 11:15:05

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

Kjo Marrëveshje e Kushteve të Shërbimit (“Marrëveshja”) është lidhur nga dhe ndërmjet Shërbimeve të IT, adresës së regjistruar Rruga e Kavajes , Shqipëri (“Kompania”) dhe juve, dhe hyn në fuqi që nga data e përdorimit tuaj të kësaj faqeje interneti https: //www.itservices.al (“Site”) ose datën e pranimit elektronik.

Kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet e përgjithshme të përdorimit nga ana juaj të https://www.itservices.al, si dhe të produkteve dhe/ose shërbimeve të blera ose të aksesuara nëpërmjet kësaj faqeje (“Shërbimet”). Pavarësisht nëse jeni thjesht duke shfletuar ose duke përdorur kjo faqe ose blerja e Shërbimeve, përdorimi nga ana juaj i kësaj faqe dhe pranimi elektronik i kësaj Marrëveshjeje nënkupton që ju keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga kjo Marrëveshje politikën tonë të privatësisë. Termat “ne” ose “jonë” do t’i referohen Kompanisë. Termat “ju”, “juaj”, “përdorues” ose “klient” do t’i referohen çdo individi ose entiteti që pranon këtë Marrëveshje, përdor faqen tonë, ka akses ose përdor shërbimet. Asgjë në këtë Marrëveshje nuk do të konsiderohet se u jep të drejta ose përfitime palëve të treta.

Kompania, në diskrecionin e saj të vetëm dhe absolut, mund të ndryshojë ose modifikojë këtë Marrëveshje, dhe çdo politikë ose marrëveshje që përfshihet këtu, në çdo kohë, dhe këto ndryshime ose modifikime do të hyjnë në fuqi menjëherë pas postimit në këtë faqe. Përdorimi nga ana juaj i kësaj faqeje ose Shërbimeve pasi të jenë bërë këto ndryshime ose modifikime do të përbëjë pranimin tuaj të kësaj Marrëveshjeje të rishikuar së fundi.

NËSE NUK PRANONI LIGJET NGA KJO MARRËVESHJE SI TË RISHIKUAR FUNDIT, MOS E PËRDORNI (OSE VAZHDON TË PËRDORNI) KËTË SITE OSE SHËRBIMET.

2. PRANUESHMËRIA

Kjo faqe dhe Shërbimet janë të disponueshme vetëm për përdoruesit që mund të krijojnë kontrata ligjërisht të detyrueshme sipas ligjit në fuqi. Duke përdorur këtë faqe ose shërbimet, ju përfaqësoni dhe garantoni që jeni të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç, ndryshe njiheni se jeni në gjendje të krijoni kontrata ligjërisht të detyrueshme sipas ligjit në fuqi, dhe jeni jo një person i ndaluar nga blerja ose marrja e shërbimeve të gjetura sipas ligjeve të Shqipërisë ose juridiksionit tjetër të zbatueshëm.

Nëse jeni duke hyrë në këtë Marrëveshje në emër të një kompanie ose ndonjë entiteti korporativ, ju përfaqësoni dhe garantoni se keni autoritetin ligjor për të lidhur një ent të tillë korporativ me termat dhe kushtet e përfshira në këtë Marrëveshje, në këtë rast termat “ju” , “i juaj”, “Përdoruesi” ose “klienti” do t’i referohen një entiteti të tillë korporativ. Nëse, pas pranimit elektronik të kësaj Marrëveshjeje, Kompania konstaton se ju nuk keni autoritetin ligjor për të lidhur një subjekt të tillë korporativ, ju do të jeni personalisht përgjegjës për detyrimet e përfshira në këtë Marrëveshje.

3. RREGULLAT E SJELLJES SË PËRDORUESVE

Duke përdorur këtë faqe, ju pranoni dhe bini dakord që: rregullat dhe rregulloret lokale, shtetërore, kombëtare dhe ndërkombëtare të zbatueshme.

Ju nuk do ta përdorni këtë faqe në atë mënyrë që:

 • Është i paligjshëm, ose promovon ose inkurajon veprimtari të paligjshme;
 • Promovon, inkurajon ose përfshihet në pornografinë e fëmijëve ose shfrytëzimin e fëmijëve;
 • Promovon, inkurajon ose angazhohet në terrorizëm, dhunë kundër njerëzve, kafshëve ose pronës;
 • Promovon, inkurajon ose angazhohet në çdo mesazh të padëshiruar ose email tjetër të pakërkuar me shumicë, ose hakerim ose thyerje të kompjuterit ose rrjetit;
 • Shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të një Përdoruesi tjetër ose të ndonjë personi ose entiteti tjetër;
 • Shkel të drejtat e privatësisë ose të publicitetit të një Përdoruesi tjetër ose të ndonjë personi ose entiteti tjetër, ose shkel çdo detyrë konfidencialiteti që ju i detyroheni një Përdoruesi tjetër ose ndonjë personi ose entiteti tjetër;
 • Ndërhyn në funksionimin e kësaj faqeje;
 • Përmban ose instalon çdo virus, defekt, virus trojan, minatorë të kriptomonedhave ose kode të tjera, skedarë ose programe të krijuara ose të aftë për të përdorur shumë burime, duke ndërprerë, dëmtuar ose kufizuar funksionalitetin e çdo softueri ose hardueri.

Ju nuk do të:

 • kopjoni ose shpërndani në çdo medium çdo pjesë të kësaj faqeje, përveç rasteve kur autorizohet shprehimisht nga kompania,
 • Kopjoni ose ruajeni këtë marrëveshje të Kushteve të Shërbimeve,
 • Modifikoni ose ndryshoni ndonjë pjesë të kësaj faqeje ose ndonjë prej teknologjive të lidhura me të,
 • Aksesoni përmbajtjen e kompanise (siç përkufizohet më poshtë) ose Përmbajtjen e Përdoruesit përmes çdo teknologjie ose mjeti të ndryshëm nga vetë kjo faqe.

4. PRONËSIA INTELEKTUALE

Përveç rregullave të përgjithshme të mësipërme, dispozitat në këtë seksion zbatohen posaçërisht për përdorimin tuaj të përmbajtjes së kompanive të postuara në sajt. Përmbajtja e kompanive në këtë sajt, duke përfshirë pa kufizim tekstin, softuerin, skriptet, kodin burimor, API-në, grafikët, fotot, tingujt, muzikën, videot dhe veçoritë ndërvepruese dhe markat tregtare, markat e shërbimit dhe logot e përfshira në to (“Përmbajtja e kompanive”), janë në pronësi ose të licencuara për Shërbimet e TI-së në përjetësi dhe janë subjekt i mbrojtjes së të drejtës së autorit, markës tregtare dhe/ose patentave.

Përmbajtja e kompanive ju ofrohet “siç është”, “siç disponohet” dhe “me të gjitha gabimet” vetëm për informacionin tuaj dhe përdorimin personal, jokomercial dhe nuk mund të shkarkohet, kopjohet, riprodhohet, shpërndahet, transmetohet, transmetohet, shfaqet, shitet, licencohet ose shfrytëzohet ndryshe për çfarëdo qëllimi pa pëlqimin e shprehur paraprak me shkrim të Kompanisë. Asnjë e drejtë ose licencë nën asnjë të drejtë autori, markë tregtare, patentë ose të drejtë tjetër pronësie ose licencë nuk jepet nga kjo Marrëveshje.

5. HEQJA E PËRFAQËSIMIT DHE GARANCIVE

JU SPECIFIKAN PRANONI DHE PARKONI QË PËRDORIMI JUAJ I KËTË Sajti DO TË BËHET NË RREZIKUN TUAJ DHE QË KY FAQ ËSHTË SIGURUAR “SIÇ ËSHTË”, “SI TË DISPOZIHET” DHE “ME TË GJITHA DEfektet”. KOMPANIA, ZYRATARËT, DREJTORËT, PUNONJËSIT, AGJENTËT E SAJ, HEQEN TË GJITHA GARANCITË, STATUTORIKE, TË SHPREHTA OSE TË LËNKUFSHME, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA ME, NDONJË GARANCI TË NËNKUPTUARA TË GARANCIVE TË PAJISJEVE TË TREGUARAVE TË TREGUARAVE TË PRAKTIKËS TË PRAKTIKËS TË PRAKTIKËS TË PRAKTIKËS TË KUFIZUARA TË PRAKTIKËS SË PRAKTIKËS TË PRAKTIKËS TË PRAKTIKËS TË PRAKTIKËS TË PUNËS DHE GARANCI. KOMPANIA, ZYRTARËT, DREJTORËT, PUNONJËSIT DHE AGJENTËT E SAJ NUK BËJNË PËRFAQESIM OSE GARANCI RRETH (I) SAKTËSINË, PLOTËSISË OSE PËRMBAJTJES SË KËSAJ Sajti, (II) SAKTËSIA, KOMPLETINI, KOMPLETINI, KOMPLETINI, KOMPLETINI REKLAMA APO PER NDËRSHTETJE) NË KËTË SITE, DHE/OSE (III) SHËRBIMET E GJETUR NË KËTË SITE APO NË NDONJË SIT TË LIDHUR (NËPËRMJET HYPERLINDJEVE, REKLAMAVE TË BANNERIT APO NË TË NDËRSHTET) NË KËTË KËTË KËTË SITE DHE ME LINDJE PËR NJË KËTË SITE.

PËR VEÇ, JU PRANONI DHE PAJTOHNI NË MËNYRË VETËSISHME QË ASNJË INFORMACION OSE KËSHILLA ME GOJË OSE ME SHKRIM NGA KOMPANIA, ZYRTARËT E SAJ, DREJTORËT, PUNONJËSIT, OSE AGJENTËT, DHE AFTËSINËT E TRETË (DREJTARËT E TRETË) NJË GARANCI E ÇFARË LLOJI PËR KËTË SITE APO SHËRBIMET E GJETUR NË KËTË SITE, DHE PËRDORUESIT NUK DUHET TË MBËSHTETEN NË ASNJË INFORMACION OSE KËSHILLË TË TIJ.

MOFIMI I MË PARËSHTUR I PËRFAQËSIMIT DHE GARANCIVE DO TË ZBATOHET NË SHPËNSIMIN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI dhe do të mbijetojë çdo përfundim ose skadim të kësaj Marrëveshjeje ose përdorimi nga ana juaj i kësaj faqeje ose shërbimeve të gjetura në këtë sajt.

6. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

NË ASNJË RAST SHOQËRIA, OFERTËT E SAJ, DREJTORËT, PUNONJËSIT, AGJENTËT DHE TË GJITHË OFRUESIT E SHËRBIMIT TË PALËS SË TRETË, NUK JANË PËRGJEGJËS NDAJ JU APO NJË PERSON APO SUBJEKT TJETËR PËR NDONJË KUNDËR KUNDËR KUNDËR, TË DREJTSHËM, TË MUNDSHËM, TË KUNDËRSHME, TË TRETË, NDONJË DËME QË MUND TË rezultojë NGA (I) SAKTËSIA, PLOTËSIA OSE PËRMBAJTJA E KËSAJ Sajti, (II) SAKTËSIA, PLOTËSIA APO PËRMBAJTJA E ÇDO SITET E LIDHUR (NËPËRMJET HIPERLINDJEVE TË TJERA, NË NDËRKOMBËTARE) SHËRBIMET E GJETUR NË KËTË SITE APO NDONJË SIT TË LIDHUR (NËPËRMJET HYPERLINDJEVE, REKLAMAVE TË BANNERIT OSE TË NDRYSHME) ME KËTË SITE, (IV) LËNDIM PERSONAL APO DËM TË PRONËSËS SË NDONJE NATYRE, KUNDËR NATYRË, KUNDËR, KUNDËR, KUNDËR, KUNDËR, PARAVET) ) ÇDO NDËRPRERJE OSE NDËRPRERJE E SHËRBIMIT NË OSE NGA KJO SITE OSE NDONJË SIT TË LIDHUR (NËPËRMJET HYPERLINDJEVE, REKLAMAVE ME BANNER APO TË NDRYSHME) NË KËTË SITE, (VII) NDONJË VIRUSET, MIRATOJTË, SHQIPTARËT DREJT OSE NGA KY FAQ APO NDONJË SIT E LIDHUR (PERMES HIPERLINDJEVE, REKLAMAVE TË BANERIT OSE TË NDRYSHME) ME KËTË SITE, (VIII) ÇDO PËRMBAJTJE OSE PËRDORËS QË ËSHTË SPIFUESE, SHPIFTUESE, ABBUZUESE, E DËMSHME PËR TË MITURIT, TË GJITHSHËM, TË GJITHSHME, TË GJITHSHME, TË GJITHA TË GJITHSHME, TË GJITHSHME, TË GJITHSHME, TË GJITHSHME. , DHE/OSE (IX) ÇDO HUMBJE OSE DËM TË ÇDO LLOJI TË PASUR SI REZULTATE TË PËRDORIMIT TË KËTË SIT APO SHËRBIMEVE TË GJETUARA NË KËTË SIT, NËSE BAZUAR NË GARANCI, KONTRATË, DËSHTIM TË TJETËR, DELIKOHJE, DELIGJI NËSE APO JO KOMPANI ËSHTË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË KËTO.

PËR VEÇ, ju NJOFTIM DHE PRANONI DHE pranoni në mënyrë specifike që çdo shkak i veprimit që lind ose lidhet me këtë Faqe ose Shërbimet e gjetura në këtë Faqe duhet të fillojë brenda një (1) viti pasi shkaku i veprimit të rritet, përndryshe ky shkak i veprimit do të të jetë i ndaluar përgjithmonë.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË SË MË PARË DO TË ZBATOHET NË SHPËNDAJEN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI DHE do të mbijetojë çdo përfundim ose skadim të kësaj Marrëveshjeje ose përdorimi nga ana juaj i kësaj faqeje ose shërbimeve të gjetura në këtë sajt.

7. DËSHMËRIMI

Ju pranoni të mbroni, mbroni, dëmshpërbleni dhe mbani të padëmshme Kompaninë dhe zyrtarët, drejtorët, punonjësit, agjentët e saj nga dhe kundër çdo pretendimi, kërkesash, kostosh, shpenzimesh, humbjesh, detyrimesh dhe dëmesh të çdo lloji dhe natyre (duke përfshirë, pa kufizim , tarifat e arsyeshme të avokatëve) të vendosura ose të shkaktuara nga Kompania në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që rrjedhin nga ( i ) përdorimi dhe qasja juaj në këtë Faqe; (ii) shkeljen nga ana juaj e ndonjë dispozite të kësaj Marrëveshjeje ose politikave ose marrëveshjeve që janë përfshirë këtu; dhe/ose (iii) shkeljen nga ana juaj e çdo të drejte të palës së tretë, duke përfshirë pa kufizim çdo pronë intelektuale ose të drejtë tjetër pronësore. Detyrimet e dëmshpërblimit sipas këtij seksioni do të mbijetojnë çdo përfundim ose skadim të kësaj Marrëveshjeje ose përdorimi nga ana juaj i kësaj faqeje ose shërbimeve të gjetura në këtë sajt.

8. TRANSFERIMI I TË DHËNAVE

Nëse jeni duke vizituar këtë faqe nga një vend i ndryshëm nga vendi në të cilin ndodhen serverët tanë, komunikimet tuaja me ne mund të rezultojnë në transferimin e informacionit përtej kufijve ndërkombëtarë. Duke vizituar këtë faqe dhe duke komunikuar në mënyrë elektronike me ne, ju pranoni transferime të tilla.

9. DISPONUESHMËRIA E FAQEVE

Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje dhe politikave tona, ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme komerciale për të tentuar të ofrojmë këtë faqe 24/7. Ju e pranoni dhe bini dakord që herë pas here kjo faqe mund të jetë e paarritshme për çfarëdo arsye, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, mirëmbajtjen periodike, riparimet ose zëvendësimet që ne ndërmarrim herë pas here, ose shkaqe të tjera jashtë kontrollit tonë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në , ndërprerje ose dështim i lidhjeve të telekomunikacionit ose transmetimit dixhital ose dështime të tjera.

Ju e pranoni dhe pranoni që ne nuk kemi asnjë kontroll mbi disponueshmërinë e kësaj faqeje në baza të vazhdueshme ose të pandërprerë, dhe se ne nuk marrim asnjë përgjegjësi ndaj jush ose ndonjë pale tjetër në lidhje me këtë.

10. SHËRBIMET E NDËRPRERUR

Kompania rezervon të drejtën të ndërpresë ofrimin ose ofrimin e ndonjë prej Shërbimeve në çdo kohë, për ndonjë arsye ose asnjë arsye dhe pa njoftim paraprak. Megjithëse Kompania bën përpjekje të mëdha për të maksimizuar jetëgjatësinë e të gjitha Shërbimeve të saj, ka raste kur një shërbim që ne ofrojmë do të ndërpritet. Nëse është kështu, ai produkt ose shërbim nuk do të mbështetet më nga Kompania. Në një rast të tillë, Kompania ose do të ofrojë një Shërbim të krahasueshëm për ju për të migruar ose një rimbursim. Kompania nuk do të jetë përgjegjëse ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, pezullim ose ndërprerje të ndonjë prej Shërbimeve që ne mund të ofrojmë ose të lehtësojmë aksesin në të.

11. TARIFA DHE PAGESA

Ju e pranoni dhe pranoni që pagesa juaj do të tarifohet dhe përpunohet nga Shërbimet e IT.

Ju pranoni të paguani të gjitha çmimet dhe tarifat për Shërbimet e blera ose të marra në këtë Faqe në momentin që porositni Shërbimet.

Kompania rezervon shprehimisht të drejtën të ndryshojë ose modifikojë çmimet dhe tarifat e saj në çdo kohë, dhe ndryshime ose modifikime të tilla do të postohen në internet në këtë faqe dhe do të hyjnë në fuqi menjëherë pa pasur nevojë për njoftim të mëtejshëm për ju.

Politika e rimbursimit: për produktet dhe shërbimet që kualifikohen për rimbursim, ju mund të kërkoni një rimbursim sipas kushteve dhe kushteve të politikës sonë të rimbursimit, e cila mund të arrihet këtu.

12. NUK KA PËRFITUES TË TRETË

Asgjë në këtë Marrëveshje nuk do të konsiderohet se u jep të drejta ose përfitime palëve të treta.

13. Pajtueshmëria me LIGJET VENDORE

Kompania nuk jep asnjë përfaqësim ose garanci që përmbajtja e disponueshme në këtë faqe është e përshtatshme në çdo vend ose juridiksion dhe qasja në këtë sajt nga vendet ose juridiksionet ku përmbajtja e saj është e paligjshme është e ndaluar. Përdoruesit që zgjedhin të hyjnë në këtë Faqe janë përgjegjës për pajtueshmërinë me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret lokale.

14. LIGJI QEFTUES

Kjo Marrëveshje dhe çdo mosmarrëveshje ose pretendim që lind nga ose në lidhje me të ose objektin ose formimin e saj do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Shqipërisë, Tiranës, duke përjashtuar rregullat e konfliktit të ligjit.

15. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Çdo mosmarrëveshje ose pretendim që lind nga ose në lidhje me këto Kushte të Shërbimeve do të zgjidhet me arbitrazh detyrues. Çdo polemikë ose pretendim i tillë duhet të arbitrohet në baza individuale dhe nuk duhet të konsolidohet në asnjë arbitrazh me asnjë pretendim ose polemikë të ndonjë pale tjetër. Arbitrazhi duhet të kryhet në Shqipëri dhe vendimi i arbitrazhit mund të merret në çdo gjykatë që ka juridiksionin e tij.

16. TITujt DHE TITujt

Titujt dhe titujt e kësaj Marrëveshjeje janë vetëm për lehtësi dhe lehtësi referimi dhe nuk do të përdoren në asnjë mënyrë për të interpretuar ose interpretuar marrëveshjen e palëve siç përcaktohet ndryshe këtu.

17. NDËRMARRJA

Çdo marrëveshje dhe marrëveshje në këtë Marrëveshje do të interpretohet për të gjitha qëllimet si një marrëveshje ose marrëveshje e veçantë dhe e pavarur. Nëse një gjykatë e juridiksionit kompetent vlerëson se ndonjë dispozitë (ose pjesë e një dispozite) të kësaj Marrëveshjeje është e paligjshme, e pavlefshme ose ndryshe e pazbatueshme, dispozitat e mbetura (ose pjesët e dispozitave) të kësaj Marrëveshjeje nuk do të preken nga kjo dhe do të gjenden të jetë e vlefshme dhe e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar me ligj.

18. INFORMACION KONTAKT

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Marrëveshje, ju lutemi na kontaktoni me email ose me postë të rregullt në adresën e mëposhtme:

Shërbimet IT

Rruga e Kavajes

Shqipëria

[email protected]